Dei gamle filmane, bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.

Det er to grunner til dette

  1. Det fysiske materialet som ber informasjonen, vert brote ned.
  2. Avspeling vert etter kvart umogeleg. Gamle maskiner som 8 mm, framvisarar, video og avspelingskamera sluttar å verke.

Tenk over om du eller nokon i familien har gamle minne liggande i huset. Om så er, er tida overmogen for ein "bergingsaksjon".

facebook Facebook

pdf Brosjyre Filmdigitalisering

 

Filmklipp

Eksempel på digitalisering av 16mm frå 1952.Besøk av Norge rundt hos Filmdigitalisering. Vist på NRK 11.05.2012Bruk av bilder og digitalisert 8 og 16mm film i historiefilm.Eksempelfilm


Filmdigitalisering AS produserer historiefilm til bedrifter, lag og organisasjonar og privat kunder. Her er eit kort eksempel på hjelpemiddel vi brukar. På denne eksempelfilmen er det brukt drone og Sony ex1 kamera.

 
tv

Historiene og minna vert ført vidare. Dette er utruleg viktig, og er med på å gjere livet rikare for komande generasjonar..

Digitalisering
Er ein prosess der analoge signal vert konverterte til digitale signal.

Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid, samt at lyd og bilde kan kopierast frå eitt Digitalalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Dersom ein med mellomrom, for eksempel kvart 10. år kopierer informasjon til nyare medier, vil filmen/lyden i prinsippet bevares for all ettertid.